Reglament

El reglament de Menorca Kayak 360º estableix els aspectes bàsics del funcionament i de la reserva de l’activitat. És imprescindible llegir-lo abans de contactar-nos per sol·licitar una reserva.

DEFINICIÓ DE L’ACTIVITAT

Menorca Kayak 360º és una activitat no competitiva oferida per 40º Nord i organitzada conjuntament entre 40º Nord i Menorca Expeditions. L’objectiu dels participants rau en completar alguna de les travesses (360º, 180º Nord o 180º Sud) i gaudir de l’activitat i el paisatge. La ruta es realitza en format guiat.

Menorca Kayak 360º és una ruta per etapes, i per tant la pernoctació es farà sempre al més a prop possible del final d’etapa, tenint en compte en tot cas que l’activitat està subjecta a variacions degut a l’estat de la mar. D’aquesta manera, la ubicació de l’allotjament normalment no estarà en el punt exacte de final d’etapa.

SERVEIS I MATERIALS

L’organització de Menorca Kayak 360º facilitarà el trasllat dels participants fins a l’allotjament o fins al principi de l’etapa. Els horaris d’aquests trasllats són fixats per l’organització de Menorca Kayak 360º i seran comunicats amb suficient antelació als participants. Aquests són trasllats de cortesia per tal de fer possible l’activitat, i en cap cas no s’oferiran trasllats de cap tipus, excepte els esmentats.

Tot el material inclòs en la reserva, excepte la samarreta, es lliurarà el dia d’inici del recorregut. A part del mapa, la resta de materials seran cedits com a préstec provisional durant la durada de la travessa, i hauran de ser retornats al final d’aquesta en el mateix estat en què van ser lliurats a l’inici.

ALLOTJAMENT

Menorca Kayak 360º inclou la reserva de l’allotjament de la nit abans, així com de les nits posteriors a cada etapa (8 nits en la travessa de 360º i 5 nits en les travesses de 180º). La reserva d’aquests allotjaments es farà de forma integrada amb la formalització de la inscripció a l’activitat.

El tipus d’allotjament pot variar segons l’època de l’any i/o la disponibilitat en el moment de realitzar la reserva. Es tracta d’hostals i hotels que compleixen sempre amb uns mínims estàndards pel que fa al servei, netedat, etc. i que estan situats en diferents punts de l’illa segons l’etapa de torn.

Immediatament després de confirmar la reserva es procedirà a la reserva dels allotjaments. En el cas que les opcions previstes en el preu no estiguin disponibles, es proposarà als participants l’opció més similar possible entre les disponibles en aquell moment.

Els participants de Menorca Kayak 360º estaran subjectes com qualsevol altre hoste a les condicions de reserva i ús de cadascun d’aquests establiments.

Si es decideix un canvi d’allotjament a darrera hora sense el vist-i-plau de l’organització de Menorca Kayak 360º, aquest canvi no implicarà la devolució de la nit en l’establiment reservat amb antelació.

GRUPS I NOMBRE DE PERSONES

El mínim de persones per organitzar una travessa és de dues, i el màxim és de vuit. En el cas d’una persona sola, pot inscriure’s si s’afegeix a un grup que prèviament ja hagi confirmat una reserva.

Les dates es podran triar de forma lliure sempre i quan les dates sol·licitades estiguin disponibles. Quan no ho estiguin, s’oferiran les dates més properes disponibles, incloent la possibilitat d’afegir-se a un grup que ja hagi confirmat prèviament.

En tot moment s’adaptarà la navegació al conjunt del grup i els participants hauran de seguir les indicacions i pautes facilitades pels guies, tant per a facilitar la seguretat com per a garantir una bona dinàmica de grup.

En totes les travesses és imprescindible saber nedar i ser major de 14 anys o bé de 12 en el cas de tenir experiència prèvia o molt bona condició física. En tot cas, els menors sempre hauran d’anar acompanyats per un adult que se’n responsabilitzi.

CONDICIONS METEOROLÒGIQUES I ESTAT DE LA MAR

Les travesses oferides estan subjectes a les condicions meteorològiques i a l’estat de la mar, de manera que poden patir canvis abans o fins i tot durant el transcurs de l’activitat. En el cas de causes meteorològiques adverses, es modificarà l’activitat i s’adaptarà el recorregut d’acord amb les zones de l’illa on sigui possible navegar amb seguretat.

En el cas de condicions meteorològiques extremes que impedeixin la navegació segura en qualsevol part de l’illa, es realitzaran altre tipus d’activitats d’interès turístic per als participants.

FORMALITZACIÓ DE LA RESERVA, PAGAMENT I CANCEL·LACIÓ

FORMALITZACIÓ DE LA RESERVA. Menorca Kayak 360º només es pot fer amb reserva prèvia a través del nostre web.

Per reservar Menorca Kayak 360º s’haurà d’emplenar i enviar el formulari de prereserva que trobareu en aquest web. A continuació es contactarà el participant per informar de la disponibilitat provisional de l’activitat en les dates sol·licitades. En el cas que no estigui disponible en aquelles dates concretes, s’oferiran les possibilitats més properes en temps. El participant tindrà la possibilitat de sumar-se a un grup ja existent, sempre que no es sobrepassi el nombre de 8 persones en total, o bé (si es tracta d’un mínim de dues persones) es podrà organitzar la travessa en unes dates que estiguin buides.

CONFIRMACIÓ DE LA DISPONIBILITAT. La disponibilitat definitiva de l’activitat i la dels allotjaments no es confirmarà fins que la reserva estigui formalitzada, i per tant estarà subjecte a possibles canvis.

La reserva de la travessa no estarà formalitzada fins que s’hagi fet efectiu l’import del dipòsit per valor del 15% de l’import total de la reserva. El dipòsit només serà vàlid quan s’indiqui en el concepte de l’ingrés la referència de la reserva.

En el cas que, una vegada feta la reserva, algun dels allotjaments no estigui disponible, s’enviarà dins el termini de 72 hores una alternativa el més similar possible (també subjecta a disponibilitat en el moment que es confirmi). Si aquesta alternativa implica alguna variació en el preu, es comunicarà al participant per tal que doni la seva conformitat.

El dipòsit serà recuperable fins al moment en què es confirmi al participant la disponibilitat de l’activitat i de tots els allotjaments inclosos.

PAGAMENT DE LA RESERVA. La resta de l’import de la reserva s’haurà de fer efectiva amb una antelació mínima de cinc dies abans de l’inici de l’activitat. Aquesta quantitat es podrà recuperar si l’anul·lació d’una reserva es produeix com a tard el dia abans de l’inici de l’activitat.

CANCEL·LACIÓ DE LA RESERVA. Si els participants cancel·len una reserva després del període de confirmació de disponibilitat, es retornarà la part del dipòsit que hi quedi un cop descomptades les despeses de cancel·lació dels allotjaments i 30 € per participant en concepte de despeses de gestió. Si la cancel·lació es produeix en les dues setmanes prèvies a l’inici del programa, es retornarà tot l’import pagat descomptant les despeses de cancel·lació dels allotjaments i 50 € per participant en concepte de despeses de gestió. La cancel·lació un cop iniciat el programa no suposarà cap tipus de devolució.

En el cas que la cancel·lació afecti a algun/s participant/s però no a la totalitat de la reserva, s’aplicaran les mateixes condicions a la part de reserva afectada per la cancel·lació. A més, el canvi de número de participants pot alterar el preu final del programa.

Els participants podran cedir la reserva a una altra persona, sempre que ho comuniquin amb una antelació mínima de 5 dies i amb subjecció al pagament de 10 € en concepte de desepeses de gestió.

ABANDÓ

La decisió d’abandonar per part de qualsevol participant s’haurà de comunicar a l’organització de Menorca Kayak 360º amb la màxima antelació posible, i si es produeix dins el termini de 24 hores abans de l’inici de l’activitat, o bé durant el transcurs d’aquesta, no suposarà la devolució de l’import abonat.

ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT

La realització d’una prereserva, la sol·licitud de pressupost o la formalització d’una reserva impliquen l’acceptació de tots els punts descrits anteriorment, de les Condicions i de la Política de privacitat de Menorca Kayak 360º .